EuroPrint Logo
produkty
AktualityEuroPrintProduktyObchodDownloadPodpora

29.11.2021 - Čiastka 156

435 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 24. novembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

436 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 24. novembra 2021, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 v znení neskorších predpisov

437 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. novembra 2021, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 24/2021 Z. z. o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

438 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. novembra 2021, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

439 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky z 3. novembra 2021, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, jej prílohy a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja

440 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

26.11.2021 - Čiastka 155

430 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 2. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

431 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 2. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

432 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 11. novembra 2021 o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok)

433 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. novembra 2021 o odmene prísediaceho disciplinárneho senátu

434 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. novembra 2021, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov disciplinárneho konania

25.11.2021 - Čiastka 154

428 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 695 z 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

429 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 27. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

24.11.2021 - Čiastka 153

427 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 3. novembra 2021, ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska

23.11.2021 - Čiastka 152

421 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 11. novembra 2021, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 Z. z. o centrálnom registri exekúcií

422 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. októbra 2021, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov

423 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 4. novembra 2021, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla

424 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 12. novembra 2021, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov

425 / 2021 Z.z. ... OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska

426 / 2021 Z.z. ... ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 12. novembra 2021 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

19.11.2021 - Čiastka 151

413 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 20. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.

414 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 20. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

415 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 20. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

416 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 26. októbra 2021, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

417 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 20. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

418 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 20. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

419 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 662 zo 16. novembra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

420 / 2021 Z.z. ... VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 9. novembra 2021, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

15.11.2021 - Čiastka 150

412 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 12. novembra 2021, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

12.11.2021 - Čiastka 149

402 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 20. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

403 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 19. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

404 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 20. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

405 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 20. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

406 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 20. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

407 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 20. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

408 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 27. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

409 / 2021 Z.z. ... ZÁKON z 19. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

410 / 2021 Z.z. ... UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 650 z 10. novembra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

411 / 2021 Z.z. ... NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 10. novembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

..: Dnes je :....: Dnes je :..
Utorok, 30. november 2021
Meniny má Ondrej, Andrej, zajtra Edmund
USD* 1.1276-0.0015
GBP* 0.8458-0.0004
CZK* 25.6710+0.0090
HUF* 368.5800+0.0200
PLN* 4.6962-0.0155
SEK* 10.2903+0.0303
HRK* 7.5290+0.0062
CHF* 1.0440-0.0006
RUB* 84.0171-0.9531

  29.11.2021, 20:41 - Ceny ropy sa v pondelok výrazne zotavili z piatkového pádu

  29.11.2021, 18:55 - Jack Dorsey končí ako šéf Twitteru

  29.11.2021, 15:31 - Riaditeľom Štátneho fondu rozvoja bývania sa stal Tomáš Lamprecht

  29.11.2021, 15:30 - Lockdown pre všetkých opäť zamáva vianočnými nákupmi. Budú stíhať kuriéri?

  29.11.2021, 15:24 - Štátnym zamestnancom v Nemecku zvýšia mzdy a vyplatia bonus pre záťaž počas pandémie

  29.11.2021, 15:20 - Pandémia opäť zatvorila obchody. Dokedy objednať darčeky, aby stihli prísť do Vianoc?

Bratislava2°C   
Košice-4°C   
Poprad-2°C   
Žilina1°C   
Zvolen25°C   
Viedeň2°C   
Praha0°C   Valid CSS:Valid XHTML 1.0